Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

06 квітня 2017р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Правила прийому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КОТОВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

 ПОГОДЖЕНО
 Завідувач сектором
 Департаменту освіти і  науки
 Одеської ОДА
 __________  Білоконенко С.П.
 «29» листопада 2015  року

 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова приймальної  комісії,
 директор ДНЗ
 «Котовський  професійний ліцей»
________ Новицький В.С.
 «27» листопада 2015  року

 

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
ДО ДНЗ «КОТОВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
НА 2015 РІК

Правила прийому до ДНЗ «Котовський професійний ліцей»  на 2015 рік розроблено приймальною комісією ліцею відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, а також Статуту ліцею, розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 25.11.2013 року).

 

1. Загальні положення

 

1.1. ДНЗ «Котовський професійний ліцей» є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. ДНЗ «Котовський професійний ліцей»  здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

            1.2. До ДНЗ «Котовський професійний ліцей» приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. У зв’язку із відсутністю в ДНЗ «Котовський професійний ліцей»  ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців прийом їх на навчання не здійснюється.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

 1.4. Прийом на навчання до ДНЗ «Котовський професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" за такими професіями:

 

Код та назва професії, кваліфікаційний рівень

 

 

Ліцен-зова- ний обсяг

План прийому

Обмеження при вступі

Вступне випро-бування

 

 

Термін навчання (роки)

Плано-вий показник прийому

 

за віком

за ста-ттю

медичні

 

на базі БЗСО

На базі ПЗСО (11кл)

 

 

з отр. ПЗСО

без отр. ПЗСО

 

1

 5122
 Кухар

 3 розряд;
 4 розряд

 60

3

-

1.5

75

-

-

 Запере-  чення МК  згідно з  діючими  норма-  тивними  актами

 Співбе-  сіда

 

2

 8331
 Тракторист-машиніст  сільськогосподарського  виробництва;

 Категорії А1, А2,В1

 

 7233
 Слюсар з ремонту  сільськогосподарських  машин та устаткування;
 3 розряд

 

 8322
 Водій автотранспортних  засобів
 категорії С, С1

 120

3

-

-

50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На період  випуску-  не менше  17років

-

 Запере-  чення МК  згідно з  діючими  норма-  тивними  актами

 Співбе-  сіда

 

3

 7412
 Пекар
 3 розряд;

 4  розряд;

 

 7412
 Кондитер
 3 розряд;

 4  розряд;

 30

3

-

-

25

-

-

 Запере-  чення МК  згідно з  діючими  норма-  тивними  актами

 Співбе-  сіда

 

4

 7341
 Електрослюсар з  ремонту устаткування  розподільчих пристроїв

 30

3

-

-

25

-

-

 Запере-  чення МК  згідно з  діючими  норма-  тивними  актами

 Співбе-  сіда

 

5

 7122
 Муляр;
 3 розряд;
 4 розряд

 

 7133
 Штукатур
 3 розряд;
 4 розряд

30

3

-

1.5

50

-

-

 Запере-    чення МК  згідно з  діючими  норма-  тивними  актами

 Співбе-  сіда

 

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом  на навчання до ліцею здійснює приймальна комісія, склад та порядок роботи якої затверджено наказом директора «Про створення приймальної комісії» № 290 від 27 листопада 2013 року.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею.

2.3. Приймальна комісія:

 - організовує прийом заяв та документів;

 - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

 

3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Котовський професійний ліцей» із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- медичну довідку про щеплення;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см:

- ксерокопія довідки про ідентифікаційний код;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- психолого-педагогічну характеристику з попереднього навчального закладу: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участі в громадському житті.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ договір про навчання і подальше працевлаштування.

3.3. Прийом документів у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус.

3.3.1. Свідоцтво про народження (чи паспорт).

3.3.2. Документ про освіту (оригінал).

3.3.3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4;

3.3.4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти: свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04 р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).

3.3.5. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:

- рішення суду про позбавлення батьківських прав;

- рішення суду про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав;

- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісти відсутнім;

- рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;

  кордон, навчання тощо);

- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину.

3.3.6. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України про призначення опікунів, піклувальників.

3.3.7. Ідентифікаційний код.

3.3.8. Довідки про закріплення житла та майна:

- довідка з ЖЕКу – поквартирна форма № 2;

- виписка з господарської книги;

- свідоцтво про право власності житла;

- заповіт;

- рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;

- акт опису майна, завірений селищною (сільською) радою.

3.3.9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.

3.3.10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причини.

3.3.11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків).

3.3.12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальникам).

3.3.13. Довідка про одержання аліментів.

3.3.14. медична довідка за формою, встановленою чинним законодавством, довідка про щеплення.

3.3.15. Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів).

3.3.16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участі в громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпустки до рідних.

 Примітка: в особовій справі дитини повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим. 

 

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ДНЗ «Котовський професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання, а саме: за результатами вступного випробування – співбесіди. У випадку, коли бажаючих вступити на навчання до ліцею більше від можливості прийому, приймальна комісія  проводить конкурсний відбір за середнім балом документа про освіту або приймає на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Строки проведення прийому на навчання до ліцею: 

 Етапи вступної кампанії

  Терміни

 Початок прийому заяв та документів

  з 01.06. 2015

 Закінчення прийому заяв та документів

  22.08.2015

 Строки проведення співбесіди

 За окремим графіком

 Термін проведення конкурсного відбору

 (за умови коли бажаючих вступити більше від  можливості  прийому)

  25.08.2015 – 27.08.2015

 Термін зарахування вступників  

  29.08.2015

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

-         особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-         діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-         особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 -         особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

-         випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; 

-         випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 -         учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 -         особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання. 

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Котовський професійний ліцей».

 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

 5.5. Зарахування до ліцею на навчання здійснюється наказом директора ліцею. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з обласного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

 

 6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10-ти днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України може проводити додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею на навчання, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 5-ти днів з дня прийняття рішення.

 6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому учнів до ДНЗ «Котовський професійний ліцей» здійснюється Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Розглянуто і ухвалено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № 3 від 25.11.2014 року