Подільський
професійний ліцей

Державний навчальний заклад II рівня акредитації
Міністерство освіти і науки України

Котовського ДНЗ

25 квітня 2018р.в ДНЗ «Котовський професійний ліцей» відбувся День відкритих дверей.

Погода

» Права ,обов`язки та відповідальність учня
Права ,обов`язки та відповідальність учня

 

згідно Закону України "Про професійно-технічну освіту" 

 

     Стаття 36. Учень, слухач професійно-технічного навчального  закладу

     Учень, слухач  професійно-технічного  навчального  закладу  є суб'єктом професійно-технічної освіти.
     Учень професійно-технічного   навчального   закладу   -    це випускник    основної   або   старшої   загальноосвітньої   школи, зарахований  до  професійно-технічного  навчального   закладу   на навчання  за  програмами  первинної  професійної  підготовки. Учню
професійно-технічного  навчального  закладу  видається  учнівський квиток.

{  Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }

     Слухач професійно-технічного  навчального закладу - це особа, зарахована   до   цього   закладу   на   навчання   за  програмами професійно-технічного  навчання,  у  тому  числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації.{  Частина третя статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 }
    

      Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного   навчального закладу

     Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на: належні умови навчання за обраною професією;
     матеріальне забезпечення  в  період  навчання  на  умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;
     навчання професії за індивідуальною програмою;

     безоплатне користування    навчально-виробничою, культурно-спортивною,  побутовою,  оздоровчою  базами  навчального закладу;
     матеріальну допомогу;
     оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
     безоплатні медичне  обслуговування,   користування   засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

     щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
     безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби,  яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.
     Органи    місцевого   самоврядування   можуть   забезпечувати пільговий  проїзд  учнів,  вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та  передбачати  на  це  відповідні  видатки  з місцевих бюджетів.

     {  Статтю  37  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003; абзац одинадцятий статті 37 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

    

       Стаття 38. Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального  закладу

     Час навчання   у  професійно-технічному  навчальному  закладі зараховується до трудового стажу учня,  слухача,  у тому  числі  в безперервний  і  в  стаж роботи за спеціальністю,  що дає право на пільги,  встановлені для відповідної категорії  працівників,  якщо перерва  між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

     Випускникам професійно-технічних навчальних  закладів  денної форми  навчання,  які  навчалися  10  і більше місяців,  надається оплачувана  відпустка   підприємством,   установою,   організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому.  Тривалість щорічної основної  відпустки  випускників  віком  до  18  років   становить тридцять один календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно  до  встановленої  на   підприємстві   для   робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

     Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців,  час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
     Випускникам професійно-технічного  навчального  закладу,  які навчались  за  державним  замовленням,  держава  гарантує  надання першого  робочого  місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.
     Інші питання    соціального     захисту     учня,     слухача професійно-технічного      навчального     закладу     регулюються законодавством.


     Стаття 39. Обов'язки і відповідальність учня, слухача  професійно-технічного навчального закладу

     Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків,   передбачених   Законом   України    "Про    освіту", зобов'язані:     виконувати вимоги  навчальних  програм  і  системи   контролю знань, умінь і навичок;     відвідувати заняття,  в  тому  числі  й   за   індивідуальним графіком;     виконувати під час  проходження  виробничої  практики  вимоги нормативно-правових   актів,   які   регулюють  працю  працівників відповідних підприємств, установ, організацій;     дотримувати правил  охорони  праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;     бережно ставитись   до   обладнання,   засобів   навчання  та інвентаря,   що   використовуються   в   навчально-виробничому   і навчально-виховному процесі.

     Збитки, навмисно   заподіяні  учнями,  слухачами  навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто  або  за  рахунок  їх  батьків  опікунів)  відповідно до законодавства.
     За невиконання обов'язків і  систематичне  порушення  статуту професійно-технічного  навчального  закладу,  правил  внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня,  слухача застосовуються такі заходи впливу, як
попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

     Порядок накладання дисциплінарного стягнення,  відрахування з професійно-технічного   навчального  закладу  встановлюється  його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

     З професійно-технічного  навчального  закладу  учень,  слухач може бути відрахований за:

     власним бажанням;     станом  здоров'я; ( Частину п'яту статті 39 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )     переведенням,  за  його  згодою,  в  інший навчальний заклад; (  Частину  п'яту  статті 39 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )     незадовільні успішність, поведінку;     невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;     вироком суду, який набрав законної сили;     грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.      Учень, слухач   при   відрахуванні   з  професійно-технічного навчального закладу може бути  атестований  за  досягнутим  рівнем кваліфікації.

 

     Стаття 40. Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

     За досягнення високих результатів у  навчанні  та  оволодінні професією,   спеціальністю,   за   активну   участь  у  виробничій діяльності  та  за  інші  досягнення  застосовуються  різні  форми морального    та   матеріального   заохочення   учнів,   слухачів, передбачені статутом професійно-технічного навчального закладу.

     Для матеріального    заохочення     учнів,     слухачів     у професійно-технічних   навчальних   закладах   створюються   фонди матеріального  заохочення,  які  формуються  за   рахунок   коштів бюджету,  доходів  від  виробничої  діяльності та залучення коштів
підприємств,  установ,  організацій,  громадян. Положення про фонд матеріального   заохочення   затверджується   центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну політику  у  сфері  освіти  або  засновником професійно-технічного навчального закладу.